වික්‍රම්ගේ දුරුව නට්චත්තිරම් අගෝස්තු 11 වන දින
Film News
112 views
Film News
112 views

වික්‍රම්ගේ දුරුව නට්චත්තිරම් අගෝස්තු 11 වන දින

Jegan - 3 months ago

ගෞතම් වාසුදේව් මේනන් හා එක් වන වික්‍රම්ගේ නවතම චිත්‍රපටිය දුරුව නට්චත්තිරම්ය. ( Dhruva Natchathiram ) මුලින් මේ චිත්‍රපටියේ රඟපාන්න ගිවිසගෙන තිබුණේ වාසුදේව් මේනන් හා අති සාර්ථක චිත්‍රපටි…